گوجه فرنگی ریز گیلاسی که با آن گوشوارهای ملکه الیزابت جلا داده شدند

یک کارآزمایی در سال 2009، گوجه‌فرنگی‌های کشت‌شده در ایرلند را با گوجه فرنگی ریز گیلاسی مقایسه کرد.

تا بررسی کند آیا موقعیت جغرافیایی بر محتوای کاروتنوئید در چهار نوع مختلف گوجه‌فرنگی گیلاس، آلوچه، گرد و روی تاک تأثیر می‌گذارد.

نویسندگان به این نتیجه رسیدند که موقعیت جغرافیایی به جای نوع گوجه فرنگی تأثیر بیشتری بر دسترسی زیستی (دسترسی زیستی پس از مصرف گوجه فرنگی) کاروتنوئیدها در میوه دارد.

دسترسی زیستی کاروتنوئیدهایی مانند لیکوپن عامل مهمی برای فواید سلامتی است که با خوردن این میوه به دست می آید.

از آنجایی که ویتامین C با تعدیل سیستم ایمنی مرتبط است.

این نشان می دهد که شرایط رشد میوه گوجه فرنگی می تواند بر مزایای ایمنی مرتبط با آن تأثیر بگذارد.

یکی دیگر از عواملی که در کشت گوجه فرنگی باید در نظر گرفت دما است.

دماهای بالاتر بر فتوسنتز تأثیر می‌گذارند زیرا می‌توانند به دستگاه فتوسنتزی آسیب وارد کنند و منجر به مهار فتوسیستم II شود.

همچنین گزارش شده است که دماهای بالا فتوسنتز را از طریق مهار کربوکسیلاز ریبولوز1،5 بیس فسفات در چرخه کالوین کاهش می‌دهند که منجر به غیرفعال شدن تثبیت دی اکسید کربن (CO2) می‌شود.

یک مطالعه در سال 2005 بر روی اثرات دماهای بالا در کشت گوجه فرنگی متمرکز شد. محققان گروهی از گیاهان کمپبل 28 را به مدت 2 ساعت در معرض شوک حرارتی 45 درجه سانتیگراد قرار دادند و تبادل گاز، فلورسانس کلروفیل و نشت الکترولیت را اندازه گیری کردند.

این مطالعه به این نتیجه رسید که تیمار شوک حرارتی منجر به کاهش نرخ خالص فتوسنتز گیاهان به دلیل تغییرات در چرخه کالوین و عملکرد فتوسیستم II شد.

دما بر توزیع فتواسیمیلات هاترکیبات بیولوژیکی که از جذب با استفاده از واکنش های وابسته به نور تشکیل می شوند بین میوه و بقیه گیاه گوجه فرنگی تأثیر می گذارد.

در دماهای بالاتر، تجمع فتواسمیلات در میوه ها افزایش می یابد و بر رشد رویشی گیاه گوجه فرنگی تأثیر می گذارد.

دمای محیط رشد نیز بر توزیع آب در گیاه، ساختارهای سلولی مؤثر بر کیفیت میوه (مانند اندازه و رنگ) و رشد میوه تأثیر می گذارد

نوع و تعداد ترکیبات فنلی موجود در میوه گوجه فرنگی با ژنوتیپ گیاه، ذخیره میوه و شدت نور در طول کشت بسیار متفاوت است.